Valitse sivu

Julkaisu 12/2021

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2020 yhteensä 16 eri kohteessa. Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu. Toiminnanharjoittajia mukana oli 11. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Raakaveden sähkönjohtavuus ylitti lievästi hyvälle talousvedelle asetetun laatutavoitteen neljällä Lohjanharjun vedenottamolla. Kohonnut sähkönjohtavuus johtui pääosin kohonneesta raakaveden kloridipitoisuudesta, talousveden tavoitetaso ylittyi kahdella vedenottamolla. Lohjanharjun pohjavesialueella kloridipitoisuudet olivat paikoin kohonneita, mutta useimmiten laskusuunnassa verrattuna aiempiin vuosiin. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, millä oli vaikutusta pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen.

Muutamien vedenottamoiden raakavedessä ja tarkkailualueiden pohjavedessä todettiin pieniä pitoisuuksia aiemmin rikkakasvien torjunnassa käytettyjä torjunta-aineita, joiden käyttö on nykyisin kielletty (mm. atratsiini) sekä erittäin pieniä pitoisuuksia VOC-yhdisteitä. Savipeitteisillä alueilla vedenottamoiden raakaveden ja pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneita. Vedenottamoiden raakaveden laatu oli yleisesti erittäin hyvää.

Toiminnanharjoittajien laaduntarkkailussa toimintojen vaikutukset havaittiin voimakkaimmin tarkkailukohteiden lähialueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita ravinne- ja metallipitoisuuksia. Useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Vuonna 2020 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjavesialueen laatu oli enimmäkseen hyvää.