Valitse sivu

Julkaisu 118/2001

Tarkkailualueen pistemäisesti johdettava kuormitus on 1990-luvulla vähitellen ollut vähenemässä. Tarkkailualueen suurin yksittäinen kuormittaja on edelleen Karjaan­ Pinjaisten jätevedenpuhdistamo, jonka osuus pistekuormituksesta oli yli 50 %. Tam­misaaren Skeppsholmenin keskuspuhdistamon tehostamis- ja laajennustyöt valmistui­vat vuonna 1999 ja se oli vesistön kannalta erittäin myönteistä. Typenpoistoa tehos­tettiin olennaisesti.
Valtaosa Pohjanpitäjänlahden ja saaristoalueen kuormituksesta tulee valumana maalta ja suurin osa tulee Mustionjoen kautta. Suurimmat sademäärät ja virtaamat painottui­vat vuoden alkupuoliskolle sekä erityisesti loppuvuodelle. Kesällä ja alkusyksyllä vir­taamat olivat pieniä.
Karjaan-Pinjaisten jätevedenpuhdistamon kuormitusvaikutus näkyi selvästi kohonnei­na pitoisuuksina purkupaikan alapuolella. Fiskarsinjoen veden laatu on yleisesti ottaen parempi kuin Mustionjoen. Pohjanpitäjänlahden suurimpana ongelmana on pitkään ollut syväveden huono happitilanne loppusyksyisin. Talvella 2000 syväveden vaih­tuminen ei ollut täydellinen ja kesän aikana happitilanne heikkeni tasaisesti ja tilanne ei korjaantunut vuoden loppuun mennessä, joten alin happipitoisuus (0,3 mg/1) mitat­tiin joulukuun loppupuolella. Maalta tuleva kuormitus näkyi lähinnä lahden perukassa, jossa ajoittain esiintyi melko runsaasti fekaalisia kolibakteereita.
Tammisaaren lähivedet olivat tarkkailualueen selvästi rehevimmät. Jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun olivat hyvin lievät. Tammisaaresta ulospäin mentä­essä vesi kirkastui selvästi ja jätevesipäästöjen vaiktukset olivat ainoastaan ajoittain havaittavissa.