Valitse sivu

Julkaisu 111/2001

Rehevän Hiidenveden kokonaiskuormituksesta suurin osa on peräisin hajakuormitukses­ta, joka tulee pääasiassa järveen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen kautta. Eniten kuormitus­ta aiheutuu peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoutumasta. Jokien tuomasta kuormituksesta 60 % on peräisin Vanjoesta ja 40 % Vihtijoesta. Pistemäisen kuormituksen osuus koko jär­ven ravinnekuormituksesta on tällä hetkellä muutaman prosentin luokkaa. Pistekuormitus koostui vuonna 2000 pääosin Karkkilan ja Vihdin jätevesistä niiden yhteenlasketun osuu­den ollessa noin 99 %. Pienillä kuormittajilla (Hopeaniemi, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimuskeskus) on merkitystä lähinnä paikallisesti.

Pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutuksesta veden laatu heikkenee Vanjoella jäteve­sipuhdistamon alapuolella, joskin veden laadun heikkeneminen jatkuu edellisvuosien ta­paan voimakkaana myös jokea alaspäin mentäessä. Ajoittain lika-ainevaikutuksia on havaittavissa Hiidenveden Kiihkelyksenselällä saakka. Vihdin kirkonkylän puhdistamon vesistövaikutukset sekoittuvat Kirkkojärvessä Vihtijoen tuomaan kuormitukseen. Matala, rehevä Kirkkojärvi edustaa yhdessä Mustionselän kansa Hiidenveden rehevintä aluetta.

Hiidenveden näkösyvyys on suurimmillaan noin puolitoista metriä Kiihkelyksenselällä ja Nummelanselällä. Rehevämpien alueiden maksimiarvot jäävät alle metriin. Vuoden 2000 aikana Kirkkojärven ja Mustionselän näkösyvyyslukemat näyttivät jonkin verran kasva­van edellisvuosista. Ilmiö saattaa olla yhteydessä Hiidenveden hoitokalastuksen aiheut­tamaan vedenlaatumuutokseen. Koko Hiidenveden alueella todettiin loppukesällä ja syksyllä 2000 jälleen useita sinilevien massaesiintymiä.