Valitse sivu

Julkaisu 103/2000

Metsä-Serla Oyj:n Kirkniemen paperitehdas saa Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten nro 91/1994/1, 11.11.1994 ja nro 2211995/1, 10.5.1995 sekä Vesiylioi­keuden päätöksen nro 29/1996, 23.2.1996 mukaan johtaa käsitellyt jätevetensä Lohjanjärven eteläosassa olevan Hållsnäsfjärdenin Osuniemenlahteen. Lupaehtoihin kuuluu Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin hapetus yhteensä neljällä syvän­teellä. Hapetus ja sen vaikutusten tarkkailu on tehtävä Uudenmaan ympäristökes­kuksen hyväksymällä tavalla.

Hållsnäsfjärdenin pohjoisosan syvänteessä kesällä 1986 aloitettu hapetus on jatku­nut keskeytyksettä. Ahtialansalmen syvänteeseen ja Kyrköfjärdenin Kyrkön sy­vänteeseen asennettiin hapettimet helmikuussa 1995 ja eteläisempään syväntee­seen kesäkuussa 1995. Laitteet ovat Mixox-hapettimia, joiden toimintaperiaatteena on johtaa hapellista päällysvettä pohjalle niin, että lämpötilakerrostuneisuus säilyy.

Marraskuussa 1998 alkoi Metsä-Serlan jätevesipuhdistamolla toimintahäiriö, joka aiheutti puhdistusprosessin heikkenemisen niin, että jätevesipäästöissä tapahtui luparajojen ylityksiä pitkin vuotta 1999. Häiriön vuoksi käynnistettiin Lohjanjär­ven eteläosassa joulukuussa 1998 tehostettu näytteenotto, joka jatkuu edelleen. Tehostetun näytteenoton havaintopisteet ovat kaikki myös hapetustarkkailun ja sen lisäksi myös Lohjanjärven yhteistarkkailun piirissä. Tässä yhteenvetoraportis­sa on käsitelty vuoden 1999 hapetustarkkailun ja puhdistamohäiriöön liittyvän te­hostetun näytteenoton tulokset.

Tutkimuksen on toteuttanut Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymien oh­jelmien mukaisesti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry niin, että maastotöistä on vastannut kenttämestari Arto Muttilainen, tulosten käsittelystä ja raportoinnista vesistötutkija Eeva Ranta ja vesianalyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima tutkimuslabora­torio nro T147.