Valitse sivu

Julkaisu 225/2012

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2010 noudatti joka neljäs vuosi toteutettavaa ns. laajennetun tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vuosittaisen veden laadun tarkkailun lisäksi pohjaeläin- ja vesikasvillisuustutkimuksen.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta pääosa kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Niemen pohjoispuolella Forcit Oy Ab:n typpikuormitus on ollut merkittävä, mutta vuodesta 2002 lähtien kuormitus on laskenut voimakkaasti. ViskoTeepak Oy Ab:n typpikuormitus on pidemmällä aikavälillä laskenut selvästi.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät. Vesikasvillisuustutkimus osoitti, että yleinen rehevöityminen on ongelma myös Hangon merialueella. Kasvillisuuden perusteella jätevesien pääpurkualue Hangon eteläpuolella ei kuitenkaan poikennut muusta merialueesta. Pohjaeläinselvityksen valossa pohjaeläimistössä ei ole tapahtunut muutoksia viime vuosina. Pohjaeläimistön perusteella tilanne oli aika hyvä ja pohjaeläimistö monipuolista. Ainut selvä poikkeus on Bengtsårin alue missä jatkuvat happiongelmat ovat aiheuttaneet sen että syvänteiden pohjaeläimistö on hyvin köyhtynyt. Tällä osa-alueella hapenpuutteen seurauksena vesistön sisäinen kuormitus on merkittävä

Vesialueiden rehevöitymistä ajatellen Hangon eteläisen merialueen suuri typpikuormitus on valitettavaa. Ottaen huomioon, että typpi on saaristovesissämme se minimiravinne, joka eniten säätelee leväkasvua, typpikuormituksen suurta määrää on pidettävä huonona asiana vesistön kannalta. Hälyttävänä merkkinä yleisen rehevöitymisen voimistumisesta ovat saaristoalueiden yhä runsastuneet rihmaleväkasvustot sekä ajoittain esiintyvät voimakkaat sinileväkukinnat. Tähän tilanteeseen vaikuttavat toki Hangon alueen omien päästöjen lisäksi myös sekä Suomenlahden että pohjoisen Itämeren yleistila.