Valitse sivu

Julkaisu 89/1999

Siuntionjoen alaosan järviä, Tjusträskiä ja Vikträskiä, on hapetettu vuodesta 1994 lähtien. Hapettamisen vaikutusta on seurattu mittaamalla kerran lopputalvella ja kerran loppukesäl­lä hapen määrät yhdeltä näytepisteeltä järvien syvänteistä. Molemmissa järvissä on ollut ongelmana kesäkerrostuneisuuskauden lopulla voimakkaasti alentunut happipitoisuus sy­vänteiden alusvedessä. Tämä on johtanut ravinteiden liukenemiseen pohjasedimentistä eli ns. sisäiseen kuormituskierteeseen, mikä on pahentanut ongelmia entisestään.

Vuonna 1998 hapettamisen vaikutusta haluttiin seurata tehostetusti, jotta saataisiin parempi käsitys siitä, onko hapettamisesta hyötyä järvien syvänteille. Tällöin päätettiin tutkia myös järvien makroskooppinen pohjaeläimistö. Pohjaeläimistö ilmentää hyvin pohjan ja sen lä­heisen veden happitilanteessa ja rehevyydessä tapahtuneita muutoksia ja niiden toteami­seksi riittää erityisesti rehevissä vesissä yhden kerran vuodessa, tavallisesti syksyllä otetut näytteet.

Vuoden 1998 Tjusträskin ja Vikträskin makroskooppinen pohjaeläimistötutkimus on osa hapetuksen vaikutusten vapaaehtoista tarkkailua, eikä kuulu yhteistarkkailuvelvoitteeseen. Tutkimuksen tuloksia verrataan yhteistarkkailuvelvoitteeseen sisältyviin pohjaeläintutki­muksiin vuodelta 1991 (Mettinen 1992) ja 1995 (Mettinen 1996).

Happimittauksia lisättiin vuonna 1998 viidellä näytteellä. Happinäytteet otettiin loppuke­väällä ja kesällä yhteistarkkailuun kuuluvien klorofyllinäytteenottojen yhteydessä. Tutki­muksen tilaajana on Siuntion kunnan ympäristötoimisto.