Valitse sivu

Julkaisu 5/2022

Yhdistys teki perinteiseen tapaan aatteellista työtä antamalla neuvontaa ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin järjestäjänä ja luennoitsijoina resurssiensa puitteissa. Koronatilanteen johdosta tilaisuuksia oli aiempia vuosia vähemmän ja ne järjestettiin pääosin etätilaisuuksina. Vuoden 2021 aikana jatkettiin aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta tiedottamista ja yhdistys julkaisikin vuoden aikana yli 60 tiedotetta ajankohtaisista asioista.

Päänettisivun www.luvy.fi lisäksi yhdistyksellä on erillinen nettisivu vesien tilatiedosta osoitteessa www.vesientila.fi. Yhdistyksen jäsenistön kanssa tehtiin yhteistyötä mm. järjestämällä jäsenryhmien tapaamisia aikaisempien vuosien tapaan, koronatilanteesta johtuen Teamsissa. Yhdistys on aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Liiketoiminnan puolella seudullisesti tärkeiden vesistöjen tilan seurantaa jatkettiin laajojen yhteistarkkailuiden muodossa. Useiden yhteistarkkailuiden ohjelmat ovat olleet päivitettävinä erilaisten muutosten johdosta ja tarkkailuvelvollisten vähentyessä. Yhteistarkkailuiden osalta on siirrytty entistä laajempiin tarkastelukokonaisuuksiin vuosiraportoinnin käsittäessä koko valuma-aluekokonaisuuden.

Laboratorion toiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ollen vuonna 2021 noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhdistys tuotti aiempien vuosien tapaan laboratorion tarvitsemat hallinnon palvelut.

Tilaustutkimusten ja laboratoriopalveluiden lisäksi merkittävä osa yhdistyksen toimintaa ovat vesien tilaa parantavat hankkeet. Yhdistyksen ja alueen kuntien yhteistyönä laadittiin vuonna 2018 Länsi-Uudenmaan vesienhoidon visio ja strategia. Tähän liittyen vuonna 2019 tuotettiin kaikille kunnille omat vesienhoidon toimenpideohjelmat osana Vesiverkostot-hanketta. Nämä toimenpideohjelmat päivitettiin vuonna 2020 ja uudelleen 2021 ja niissä esitettiin kunnille priorisointiehdotukset seuraavana vuonna toteutettavaksi yhteisiksi toimiksi. Yhtenä strategisesti merkittävänä asiana tehtiin rannikkovesikunnille esitys rannikkovesivision valmistelemisesta vuoden 2021 aikana ja kunnostustöiden aloittamista 2022.

Aiemmin käynnistyneissä hankkeissa edettiin myös merkittävästi. Lohikalat Karjaanjokeen vesistövisio 2016–2021 saavutti erittäin merkittävän tavoitteensa, kun kalateiden rakentamistyöt saatiin valmiiksi keväällä 2020 ja yhdistykseltä tilatussa kalatien toimivuuden seurannassa voitiin todeta kalojen vaeltavan kalateitä pitkin aktiivisesti.

Vuonna 2021 yhdistyksen tulos oli voitollinen. Yhdistyksen liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon suuruuteen vaikutti erityisesti menestys