Valitse sivu

Julkaisu 44/1995

Siuntionjoen vesistön kuormittajien yhteistarkkailu vuonna 1994 koostui fysikaalis­ kemiallisista vesianalyyseistä sekä järvien (Björnträsk, Tjusträsk, Vikträsk) a-klorofylli­-määrityksistä kasvukaudella. Vesinäytteitä otettiin yhteensä 35 havaintopisteeltä, 2-6 näytettä/piste.

Sää- ja virtaamaolosuhteiltaan jakso oli ns. normaalivuosi: virtaamat olivat suurimmat keväällä ja syksyllä, lämpötilan huippulukemat saavutettiin heinäkuussa.

Tärkeimmät pistekuormittajat yhteistarkkailualueella olivat Nummelan puhdistamo Vihdissä, Siuntion kunnan puhdistamo Siuntiossa ja Partek Oy Ab:n Ratametsän allas Muijalassa, 98 % vesistön jätevesi- ja likaainekuormituksesta tulee näistä kolmesta. Pienemmät pistekuormittajat ovat merkityksellisiä lähinnä paikallisesti.

Risubackajoki on Siuntionjoen osa-alueista voimakkaimmin pilaantunut sekä yhdyskun­ta- ja teollisuusjätevesien että haja-asutuksen ja maatalouden aiheuttaman kuormituksen vuoksi. Partekin jätevesien vaikutukset näkyivät tehtaan alapuolisessa Arvolanojassa pääasiassa kohonneina sähkönjohtavuus-, pH- ja ammoniumtyppiarvoina. Nummelan suunnasta tuleva vesi oli hyvin likaista; alivirtaamakausina puhdistamon alapuolisen puron vettä voi verrata puhdistettuun asumajäteveteen. Risubackajoki toi vuoden 1994 aikana Björnträskiin arviolta noin 550 kg fosforia ja noin 14 t typpeä.