Valitse sivu

Julkaisu 1/2023
Anu Suonpää-Espinola, Maria Kihlström, Jussi Vesterinen

Lag om fiske (379/2015) stadgar att varje fiskeriområde ska utarbeta en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald och främja fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser.

För uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen, har Ekenäs-Pojo fiskeriområde fått befrämjandemedel från fiskevårdsmedlen via Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. Planen har utarbetats under ledning av fiskeriområdets styrelse. Nyttjande- och vårdplanen baserar sig på bästa tillgängliga information. I planen beaktar man de allmänna utvecklingsmålen i lagen om fiske, såsom ett hållbart nyttjande av fiskresurser, förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för kommersiellt fiske och fritidsfiske, säkrande av fiskarnas naturliga livscykel och förökning, en gradvis övergång från en utsättningscentrerad vård av fiskevatten till vård av fiskresurser, som grundar sig på fiskereglering och i synnerhet att säkra vandringsfiskbeståndens livskraftighet.

I nyttjande- och vårdplanens områdesvisa utvecklingsåtgärder har man beskrivit de åtgärder med vilka fiskeriområdet strävar till att utveckla sin verksamhet. Nyttjande- och vårdplanen är i kraft i högst tio år efter att den godkänts. Dessutom har övriga nationella strategier, som gäller nyttjande av fiskresurser och deras vård, tagits i beaktande i nyttjande- och vårdplanerna.