Valitse sivu

Lohjanjärven ja Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueiden yhteistarkkailujen tuloksia vuodelta 2018 tarkasteltiin toista kertaa yhdessä pistekuormittajien yhteisessä yhteenvetoraportissa.

Lohjanjärven yhteistarkkailualueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueen tarkkailun tuloksia vuodelta 2018 tarkasteltiin toista kertaa samassa raportissa. Molemmilla yhteistarkkailualueilla seurattiin suppean ohjelman mukaisesti veden laatua vuonna 2018.

Yhteenvetoraportin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva alueen pistekuormittajien mahdollisista vaikutuksista veden laatuun. Raportti kattaa Karjaanjoen valuma-alueen alaosan Lohjanjärveltä aina Pohjanpitäjänlahden kautta Tammisaaren edustan merialueelle.

Lohjanjärveen pistemäistä jätevesikuormitusta vuonna 2018 tuottivat Lohjan kaupungin Pitkäniemen ja Peltoniemen puhdistamot sekä Sappi Europe Kirkniemen tehtaan puhdistamo. Lohjanjärven tarkkailuun osallistui myös Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun yksikkö Maikkalanselän seurantapisteen osalta. Voimakkaimmin jätevesikuormitettua aluetta Lohjanjärvellä ovat Lohjan keskustaajaman lähivedet ja eteläosassa Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden. Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueelle pistemäisesti johdetusta jätevesikuormituksesta suurimman osan muodostavat Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamo sekä Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamo. Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen vesistötarkkailuvelvollisiin kuului myös Hangon satama-Hangö Hamn Oy Ab (Koverharin satama). Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy) osallistui tarkkailuun vapaaehtoisesti.

Lohjanjärven alueella veden laatu ei merkittävästi muuttunut edellisvuodesta. ”Ilahduttavaa on, että Isoselän syvänteen pohjanläheisestä vedestä ei ole havaittu alle 4 mg/l happipitoisuuksia vuosina 2014–2018”, toteaa vesistöasiantuntija Tiina Asp. Karjalohjanselkä on vedenlaadultaan paras alue Lohjanjärvellä. Heikoimmassa tilassa ovat Maikkalanselkä ja Lohjan keskustaajaman lähivedet. Lohjan eteläosassa jätevesivaikutuksia pyritään lieventämään hapettamalla. Pohjanpitäjänlahdella pistekuormituksen vaikutuksen erottaminen Mustionjoen tuomasta hajakuormituksesta on vaikeaa, koska lahden kuormituksesta suurin osa tulee Mustionjokea pitkin. Ajoittain Pohjanpitäjänlahdella näkyy pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutuksia. Vaikka jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormituksen määrä on vähentynyt, on Pohjanpitäjänlahden perukka edelleen vedenlaadun perusteella varsin rehevä. Merialueen rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä.

Lohjanjärven suurin ravinnekuormitus johtuu yläpuolisen vesistön sekä järven oman valuma-alueen hajakuormituksesta pistemäisen kuormituksen osuuden ollessa aina vain pienemmässä, mutta edelleen merkittävässä roolissa. Mustionjokeen kohdistuva hajakuormituksen määrä on myös huomattava. Merkittävimmät hajakuormituksen lähteet ovat peltoviljely ja luonnonhuuhtouma. Merialueen kokonaiskuormituksesta rannikon oman pistemäisen kuormituksen osuus on hyvin pieni sekä typen että fosforin osalta.

Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta https://luvy.fi/julkaisut.

Lisätietoja:

Tiina Asp
Vesistöasiantuntija 
LUVY
tiina.asp(at)luvy.fi
04577507726