Valitse sivu

Kuva: Pohjaveden havaintoputki Lohjanharjulla. (LUVY / Johan Lindholm)

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2020 vuosiraportti on valmistunut. Vesilaitoksen pohjavedenottamoiden ja tarkkailualueen pohjaveden laatu oli pääosin hyvää. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2020 mukana oli 16 tarkkailtavaa kohdetta.

Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Raakaveden sähkönjohtavuus ylitti lievästi hyvälle talousvedelle asetetun laatutavoitteen neljällä Lohjanharjun vedenottamolla. Kohonnut sähkönjohtavuus johtui pääosin kohonneesta raakaveden kloridipitoisuudesta. Lohjanharjun pohjavesialueella kloridipitoisuudet olivat paikoin kohonneita, mutta useimmiten pitoisuudet olivat laskusuunnassa verrattuna aiempiin vuosiin. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, millä oli vaikutusta pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen.

Savipeitteisillä alueilla vedenottamoiden raakaveden ja pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneita. Näiden alueiden vesi käsitellään Tytyrin vesilaitoksella raudan ja mangaanin poistamiseksi ennen verkostoon jakelua.

Muutaman alueen pohjaveden laatua heikensivät torjunta-aineiden jäämät. Samoja rikkakasvien torjunnassa käytettyjä aineita on todettu useiden vuosien ajan ja pitoisuudet alittivat talousvedelle annetut enimmäispitoisuudet. Nykyään näiden torjunta-aineiden käyttö on kielletty, mutta pohjavesiympäristössä yhdisteet ovat hyvin pysyviä.

Vanhojen kaatopaikkojen alueella pohjavedessä todettiin mm. kohonneita ravinne- ja metallipitoisuuksia. Useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Toiminnanharjoittajien tarkkailuissa toimintojen vaikutukset saattoivat näkyä paikallisesti pohjaveden laadussa, mutta useimmiten pohjavedessä ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Vuonna 2020 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjavesialueen laatu oli enimmäkseen hyvää ja vedenottamoiden raakaveden laatu oli jopa erittäin hyvää. Positiivisena asiana voidaan pitää kloridipitoisuuksien laskusuuntaa useilla alueilla.” toteaa LUVYn ympäristöasiantuntija Katriina Nummela.

Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu ja 11 toiminnanharjoittajaa. Toiminnanharjoittajista mukana yhteistarkkailussa olivat Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski-Lohjan Pesula, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Nordic Waterproofing Oy / kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / Muijalan asfalttiasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas, Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka ja Swerock Oy / Lohjan betoniasema. Tarkkailun toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa.

Lisätietoja:

Jarkko Koskela
Ympäristöpäällikkö
Lohjan kaupunki / Ympäristönsuojelu
jarkko.koskela@lohja.fi
044 369 4416

Katriina Nummela
(lomalla 28.6.-23.7.2021)
Ympäristöasiantuntija
LUVY
katriina.nummela@luvy.fi
044 5285 009

Janne Koivuniemi
(lomalla 4.7.2021 saakka)
Vesihuoltopäällikkö
Lohjan kaupunki / Vesihuolto                           
janne.koivuniemi@lohja.fi
044 045 6824