Valitse sivu

Iso Myllylammella suurin ongelma on veden humuspitoisuus, jonka vähentämiseen kokeillaan puunippuja. (LUVY / Erkka Laitinen)

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeen pilottikohteiden suunnittelutyö on saatu päätökseen ja tavoitteena on päästä toteuttamaan vesienhallintarakenteita metsäisille valuma-alueille ensi kesänä. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Vihdin Iso Myllylammella merkittävin vedenlaatua heikentävä tekijä on järveen päätyvä humuskuormitus. Humusta on vaikea poistaa vedestä vesiensuojelurakenteilla, koska osa siitä on hyvin hienojakoista tai liuenneena veteen. Puunipuilla ja niihin muodostuvalla päällyskasvustolla on todettu olevan ravinteita ja myös humusta sitova vaikutus. Iso Myllylammella testataan pilottiluontoisesti puunippujen asentamista olemassa oleviin altaisiin. Puunippujen lisäksi suunnitelmassa esitetään kosteikkoaltaan rakentamista hakatulle suoalueelle sekä biohakereaktorin rakentamista järveen laskevaan uomaan.

Kirkkonummen Alhonsuolle laadittiin koko valuma-alueen kattava vesienhallintasuunnitelma. Lisäksi toteutettiin tarkemmat suunnitelmat kolmesta vesiensuojelurakenteesta: Alhonsuon suoalueen vesienhallinta, Alhonsuonojan kosteikkoallas Solbacka sekä sormi-/luhtakosteikon parantaminen. Suunnitelmissa pääpaino on luonnonmukaisissa vesiensuojelurakenteissa sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat mm. tulvametsän laajentaminen ja suojelu, suoraviivaisen Alhonsuonojan muokkaaminen kosteikoksi sekä rantaluhdan ennallistaminen sormikosteikon alueella.  

“Hienoa, että vesienhallintarakenteiden suunnitelmat on nyt saatu valmiiksi. Tarkastelut ovat olleet laajoja ja niistä jää toteutettavaa myös LUVYn tuleville vesiensuojeluhankkeille” sanoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.

VALUME-hankkeessa on lisäksi kevään aikana toteutettu painettu esite kaksitasouomista sekä edistetty kosteikonseurantalomakkeen sähköistystä. Kaksitasouoma-materiaali sekä kosteikonhoitolomake viedään Vesientila-verkkosivuille kaikkien sisältöjen valmistuttua.

Lisätietoja:

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittivat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia olivat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.