Valitse sivu

Maasojan kaksitasouoman tulvaterasseille on kehittynyt kasvillisuutta, joka auttaa sitomaan ravinteita ja kiintoainesta. Uoman kasvillisuus myös tukee luonnon monimuotoisuutta. (LUVY / Virve Ståhl)

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME-hanke tuotti kevään aikana maanviljelijöille ja maanomistajille kaksitasouomaesitteen, joka on nyt julkaistu myös Vesientila.fi-portaalissa.

Kaksitasouoma-sivulla kerrotaan yleisesti kaksitasouoman rakenteesta, rakennuttamisesta, hoidosta, rahoituksesta sekä sen hyödyistä ja haitoista. Kaksitasouoma voi oikealla suunnittelulla ja toteutuksella olla sekä vesistöystävällinen vaihtoehto että peltoalueiden tulvaherkkyyden helpottaja. Näin ollen kaksitasouomasta hyötyvät sekä vesistöt että maanviljelijät. 

Kaksitasouoma koostuu syvemmästä pääuomasta sekä sen toisella tai molemmilla puolilla olevista tulvatasanteista. Tulvatilanteessa vesi nousee kapeasta uomasta tulvatasanteille, eikä siten yhtä herkästi tulvi pelloille, kuten tavanomaisessa uomassa. Kesäaikaan vesi laskee kaksitasouomassa sen syvimpään pääuomaan ja kasvillisuutta alkaa kehittyä tulvatasanteilla. Tämä kasvillisuus vähentää eroosiota uomassa ja voi myös sitoa kiintoaineita ja ravinteita vedestä, mistä alavirrassa olevat vesistöt kiittävät. Tulvatasanteiden kasvillisuus auttaa myös lisäämään luonnon monimuotoisuutta verrattuna tavanomaiseen uomaan. Tästä hyötyvät esim. hyödylliset pölyttäjät.

Painettua esitettä on hankkeen puitteissa jaettu erilaisissa tapahtumissa, kuten pellonpiennartilaisuudessa ja infotilaisuuksissa. Esitteitä on myös toimitettu alueen kunnille. Nyt esiteen sähköinen versio on myös vapaasti ladattavissa Vesientila-portaalissa. ”Painetulla kaksitasouomaesitteellä on ollut menekkiä, joten uusi painatus on pian ajankohtainen”, kertoo VALUME-hankkeen hankekoordinaattori Virve Ståhl LUVYsta. Kaksitasouomaesitteestä ollaan myös toteuttamassa ruotsinkielinen käännös myöhemmin LUVYn koordinoimassa LUMME-hankkeessa.

VALUME-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu vesienhallintarakenteita pilottialueilla Vihdin Maasojalla, Isolla Myllylammella sekä Kirkkonummen Alhonsuolla. Suurin osa suunnitelmista saatiin toteutettua, mutta työtä on vielä LUVYn tulevaisuuden hankkeissakin. VALUME-hanke päättyy lokakuussa ja hankkeen loppusuoralla on vielä odotettavissa sähköisen kosteikonseurantalomakkeen julkaisu, Iso Myllylammen kohteen vedenlaadun seurantaa sekä kosteikkoretki Maasojan kosteikolle.

Lisätietoja:

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittivat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia olivat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.