Valitse sivu

Avoin ja maksuton yleisötilaisuus Lopella Pilpalan Liitontalolla tiistaina 24.8. klo 17–20.

Hyvät vesiensuojelun ystävät,
Puhtaat vesistöt, rantasauna ja jylhät metsät ovat suomalaista sielunmaisemaa. Missä tilassa lounaisen Lopen vesistöt ovat ja miten mökillä ja metsänhoidossa voidaan huomioida vesiensuojelu?

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) teki vuosina 2019–2020 katsauksen Lopen kunnan alueella sijaitseviin Hiidenveden valuma-alueeseen kuuluviin järviin, joille ei ole määritelty ekologista luokitusta. Tavoitteena oli verrata aiempia vedenlaatutuloksia vuonna 2019 tehtyihin havaintoihin sekä laatia suosituksia kunnostustoimenpiteistä.

Ympäristöhallinto seuraa ekologisiin laatuluokkiin kuuluvia vesistöjä säännöllisesti. Luokituksen ulkopuolelle jää kuitenkin suuri joukko etenkin pieniä vesimuodostumia, joiden seuranta on epäsäännöllistä. Näillä järvillä ja lammilla on oma vaikutuksena paitsi alapuolisten suurempien vesistöjen tilaan myös lähialueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksiin kuten veneilyyn, kalastukseen ja uimiseen.

Nyt tarkastelun kohteena ollut alue käsittää Kreivinojan ja Palojoen valuma-alueineen sekä Tevännön ja Laihuan. Järvien valuma-alueet ovat pääosin metsävaltaisia, ja myös vapaa-ajan asutusta on paljon. Koska mökit on usein sijoitettu vesistön läheisyyteen, asianmukaisesta jätevesien käsittelystä huolehtiminen on tärkeää.

Haja-asutuksen jätevedet sisältävät ravinteita, happea kuluttavaa orgaanista ainesta ja tietyissä tapauksissa myös suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisten uomien ja järvien vesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien sekä lähiympäristön tilaan.

Metsätalouden vesiensuojelua voidaan tehostaa parantamalla toimenpiteiden suunnittelua ja ajoitusta sekä arvioimalla kriittisesti toimenpiteiden tarpeellisuutta vesistöjä erityisen paljon kuormittavissa työvaiheissa. Vastaavasti oikeanlaisella jätevesikäsittelyn valinnalla sekä järjestelmän toimivuudesta huolehtimalla voidaan vähentää vesistöjen rehevöitymistä sekä uimavesien ja kaivojen likaantumista – vaikutus näkyy suoraan lähijärvessä.

LUVY ja Suomen metsäkeskus järjestävät kohdealueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille maksuttoman yleisötilaisuuden tiistaina 24.8.2021 klo 17–20 Pilpalan Liitontalolla (os. Rautakoskentie 2078, Loppi). Tilaisuudessa kerrotaan alueen vesistöistä sekä keinoista haja-asutuksen jätevesien ja metsätalouden aiheuttamien vesistövaikutusten vähentämiseksi. Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden ja rajoitusten vuoksi osallistujien määrä on rajattu 40 henkilöön. Osallistujille tarjoamme pullakahvit.

Esitykset alkavat klo 18. Lounais-Lopen vesistöjen tilasta kertoo vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen LUVYsta, ja metsätalouden vesiensuojelusta puolestaan projektipäällikkö Mika Salmi Suomen metsäkeskuksesta. Tapahtumassa on myös haja-asutuksen jätevesineuvontapiste.

Tapahtuma järjestetään Hiidenveden kunnostus-, Huomio metsien vesienhoitoon- sekä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen yhteistilaisuutena.

Tervetuloa kuulemaan näistä mielenkiintoisista havainnoista ja tuloksista!

Mitä? Kerromme keinoista, joilla voidaan vähentää haja-asutuksen jätevesien sekä metsätalouden vesistövaikutuksia. Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden. Osallistujille tarjoamme pullakahvit.

Missä? Pilpalan Liitontalolla (os. Rautakoskentie 2078, Loppi)

Milloin? Tiistaina 24.8.2021 klo 17–20 (esitykset klo 18)

Kenelle? Kaikille aiheesta kiinnostuneille, tilaisuus on maksuton

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
Vesistöasiantuntija
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Erkka Laitinen
Projektityöntekijä
LUVY
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Lisätietoa mukana olevista hankkeista:

Hiidenveden kunnostus 2016–2021 -hankkeen sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja LUVY. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2020–2022.

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård on vuonna 2020 alkanut Uudenmaan maakunnan alueella toimiva tiedonvälityshanke, jossa kehitetään metsänomistajien, metsäalan toimijoiden ja vesiasiantuntijoiden välistä yhteistyötä. LUVYn lisäksi hankkeessa ovat mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY), Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Suomen metsäkeskuksen eteläinen palvelualue. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, minkä lisäksi sitä tukee myös Uudenmaan ELY-keskus ympäristöministeriön rahoituksella.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2014–2021. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

LUVY tekee toiminta-alueensa vesiensuojelun edistämiseksi työtä jäsenistönsä ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme edistämään vesistöjen hyvää tilaa keräämällä ja julkaisemalla ajantasaista tietoa sekä hankkimalla rahoitusta toimenpiteisiin eri rahoituslähteistä. Välitämme tietoa vesistöjen tilasta ja kunnostustarpeista edelleen alueen asukkaille ja toimijoille. Haluamme tehdä kanssanne yhteistyötä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.