Valitse sivu

Karkkilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut. Merkittävimmän riskitekijän pohjaveden laadulle muodostaa maa-ainesten ottotoiminta, joka on useilla Karkkilan pohjavesialueilla jo päättynyt. Muilta osin riskitoiminnot ovat sijoittuneet pääosin pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Karkkilan kaupungin alueella on yhteensä 16 pohjavesialuetta, joista kolme on 1 luokan vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita. Loput alueet ovat 2 luokan muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Viidellä pohjavesialueella on merkittäviä suoraan pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä, kuten lähteikköjä, jotka ylläpitävät niille tunnusominaisia kasvi- ja eläinlajistoja. Viidellätoista pohjavesialueella kemiallinen tila on hyvä. Poikkeuksen tekee Hongiston pohjavesialue, missä huonon kemiallisen tilan aiheuttavat torjunta-aineiden hajoamistuotteet.

Useimmat pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot ovat Karkkilassa sijoittuneet pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pääosa yritys- ja teollisuustoiminnoista sekä vanhat kaatopaikat, lämpölaitokset ja polttoaineiden jakeluasemat sijaitsevat pohjavesialueiden ulkopuolella ja eikä pohjaveden virtaus suuntaudu riskikohteista pohjavesialueiden suuntaan. Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräyksiä mm. jätevesien johtamisesta, lämmitysöljysäiliöiden sijoittamisesta ja maalämpökaivojen rakentamisesta. Karkkilan kaupungin omat ympäristönsuojelumääräykset tukevat pohjaveden suojelua.

Karkkilan kaupungin alueella on runsaasti sora- ja hiekkamuodostumia, joilla on suoritettu tai suoritetaan edelleen maa-ainesten ottoa. Nykyisin ottotoiminnan ympäristövaikutuksiin kiinnitetään tarkasti huomiota maa-aineslupakäsittelyssä. Pohjavesialueiden tilan hyvänä säilyminen pyritään varmistamaan lainsäädännön ja pohjavesitarkkailujen avulla. Ottotoiminnan päätyttyä maa-ainesten ottoalueet ennallistetaan. Karkkilassa etenkin Haaviston pohjavesialueella on useita vanhoja ottoalueita, joiden jälkihoitoa ei ole suoritettu. Haaviston pohjavesialueella sijaitsee toinen Karkkilan kaupungin päävedenottamoista, jonka raakaveden laatu on pysynyt laajoista vanhoista ottoalueista huolimatta erittäin hyvänä. Karkkilan vesihuoltolaitos suorittaa Haaviston ja Polari-Toivikkeen pohjavesialueilla pohjaveden laadun ennakoivaa seurantaa vedenottamoiden tarkkailujen lisäksi. Kuonjoki A pohjavesialueella sijaitsevan Pyydysmäen vedenottamon käyttö on vähenemässä pohjaveden korkean rautapitoisuuden johdosta.

Tienpito ja liikenne muodostavat Porintien varressa olevilla pohjavesialueilla riskin pohjavedelle. Valtatielle on rakennettu paikoin pohjavesisuojauksia riskien vähentämiseksi. Haja-asutuksen jätevesistä aiheutuu muutamilla pohjavesialueilla paikallisesti merkittävä riskitekijä; heikoin tilanne on Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen neuvontahankkeen (LINKKI) kartoitusten perusteella Järvenpään pohjavesialueella.

Karkkilan pohjoisosissa sijaitseva maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä Kovelon ampumarata muodostaa myös paikallisesti merkittävän pohjavesiriskin maaperässä todettujen raskasmetallipitoisuuksien johdosta. Pohjavedessä todettiin vuonna 2019 jonkin verran kohonneita sinkkipitoisuuksia; sinkille ei ole määritelty terveysperusteisia talousveden raja-arvoja. Ampumaradan ympäristölupa on vireillä ja alueen kunnostus ratkaistaan ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. Kokonaisuutena tilanne Karkkilan pohjavesialueilla on kuitenkin hyvä.

Karkkilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan sivuiltamme.

Lisätietoja:

Pirjo Siik
Ympäristöpäällikkö
Karkkilan kaupunki / ympäristönsuojelu
pirjo.siik(at)karkkila.fi
0444675526

Heini Loikkanen
Pohjavesiasiantuntija
LUVY
heini.loikkanen(at)luvy.fi
0445285028