Valitse sivu

Kuva: Vesistökunnostajat verkostoituivat Vihdin vesistöpäivässä.

Vihdin vesistöpäivän osallistujat totesivat päivän päätteeksi iloisina, että vesistökunnostajilla on Länsi-Uudellamaalla hyvä yhteistyön meininki ja onnistumisten myötä aihetta alueen parhaisiin bileisiin!

Lauantaina 16.11. järjestetyn vesistöpäivän avasi tuoreen Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Uusitalo. Hän myös esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen ja kertoi Enäjärven kuulumisista, ja oli erityisen tyytyväinen hoitokalastusten onnistumiseen, saalista saatiin 22 kg hehtaarilta. Tosin riittävien vaikutusten järven tilaan on arvioitu saatavan vasta noin 50 kg/ha saalismäärällä, joten työsarkaa riittää vielä, ja tekeville käsille on tarvetta yhdistyksen toiminnassa.

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin Lahden kaupungilta esitteli Lahdessa tehtyjä ratkaisuja hulevesien eli rakennetuille pinnoille valuvan veden ja lumen imeyttämiseksi ja viivyttämiseksi. Hän totesi hulevesien olevan määrällinen ongelma välillä, ja laadullinen ongelma aina. Laadullisia ongelmia ovat vesien myötä sadevesiviemäreihin ja niiden kautta suoraan lähijärveen valuvat roskat, ravinteet ja haitalliset aineet. ”Kaupunkialueen hulevedet ovat merkittävä lähivesistöjen kuormittaja ja niiden fosforipitoisuus on suurempi kuin pelloilta tulevissa jätevesissä. Kokonaiskuormitukseen vaikuttaa kuitenkin peltojen suuri pinta-ala.” – totesi Ismo Malin.

Lahden kaupungin hulevesiohjelma on laadittu eri hallintokuntien yhteistyönä. Koordinaation puute tunnistettiin ongelmaksi ja kaupungille palkattiin hulevesi-insinööri. Hyvän priorisoinnin, rakentamisen oikea-aikaisuuden, kaavamääräysten ja uusien teknisten ratkaisujen käytön lisäksi Malin korosti viestinnän merkitystä hulevesien hallinnan onnistumisessa.

Tutkija Outi Wahlroos kertoi esityksessään hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta ja toi esiin USAssa käytössä olevan valuma-aluelähtöisen suunnittelun, jolloin koko valuma-alue suunnitellaan samalla kertaa. Hän myös korosti, että hulevesiongelmat eivät ole ilmaston muutoksen aiheuttamia, vaan huonon rakentamisen. Veden reitit ja kasvillisuus on eriytetty, vaikka kasvillisuuden läpi esim. hulevesipainanteiden, istutusalueiden, viherkattojen ja taajamakosteikkojen kautta ohjattuna vesi liikkuu hitaammin ja kasvillisuus samalla puhdistaa sitä. Wahlroos toi myös esiin vedenlaadun mittaamiseen liittyviä ongelmia. ”Ravinteiden mittaaminen on helppoa ja halpaa, mutta öljyjen seuraaminen on hankalaa ja metallien kallista. Siksi taajamista valuvia vesiä tutkitaan vähän ja veden puhdistumisen indikaattorina käytetään fosforipitoisuutta, vaikka se ei ole hulevesissä se ongelmallisin tekijä.” – totesi Outi Wahlroos.

Vihdin kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkö Toni Keski-Lusa kiitti puheenvuorossaan Vihdissä jo toteutettuja hulevesien hallintaratkaisuja, kuten Pajuniitynpuiston avo-oja- / lampijärjestelmää, joka on loistava esimerkki onnistuneesta tavasta hallita maksimivirtaamia ja parantaa hulevesien laatua ennen niiden johtumista vesistöön. Keskeisenä ongelmana hän nosti esiin sen, ettei vanhoilla alueilla juuri ole kiinnitetty huomiota hulevesien laadullisiin seikkoihin. ”Jatkossa, alueiden saneerauksen yhteydessä onkin tärkeä selvittää sellaiset menetelmät ja ratkaisut, joissa haetaan virtaamia tasaavia alueita ja rakenteita sekä kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota hulevesien laatuun ja sen parantamiseen.” – kertoi Toni Keski-Lusa.

Iltapäivän työpajassa keskityttiin Innotiimikonsultti Pia Rotkon johdolla vesien hoidon verkostoihin. Kaikki pääsivät ääneen pohtimaan mikä verkostotyössä on helppoa ja hauskaa ja nostamaan keskusteluun myös ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja. Yhteisten tapahtumien, kuten Vihdin vesistöpäivän, merkitys yhteydenpidossa ja tieto-taidon jakajana todettiin tärkeäksi. Kunnostusosaamiseen liittyvän tiedon lisäksi myös verkostotyötä ja sen entistä paremmin toimijoita palvelevia työtapoja ja tavoitteita rakentavaa yhteistä keskustelua toivottiin lisää. Keskustelua pohjustivat esitykset Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeen onnistumisista, Pohjois-Pohjanmaan Vyyhti-verkoston toiminnasta sekä Suomen ympäristökeskuksen vetämän valtakunnallisen Vesistökunnostusverkoston työstä.

Vihdin vesistöpäivän järjestivät Vihdin kunta, Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistys ja Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke. Päivän esityksiin voit tutustua täällä.

Lisätietoja:

Maija Venäläinen
hankepäällikkö
LUVY
maija.venalainen(at)luvy.fi
0445285019