Valitse sivu

Hulttilanjoki toukokuussa 2023. (LUVY / Erkka Laitinen)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen vähentämishankkeessa (LUMME) toteutetaan vesiensuojelurakenteita sekä kerätään ja jaetaan tietoa maa- ja metsätalouden vesiensuojelusta. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 ja rakenteita toteutetaan vuosina 2022–2024.

LUMME-hankkeessa tehdään vaikuttavuuden seurantaa muun muassa jatkuvatoimisella vedenlaadun mittauksella. Menetelmä mahdollistaa paitsi vedenlaadussa tapahtuvien nopeiden kuormitusmuutosten havaitsemisen myös vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten seuraamisen pitkällä aikavälillä.

“Mittalaitteet mittaavat vedenlaatua vuorokauden ympäri puolen tunnin välein, jolloin esimerkiksi rankkasateiden seurauksena tapahtuvat nopeat muutokset saadaan näkymään datassa”, projektityöntekijä Erkka Laitinen LUVYsta kertoo.

Vuoden 2022 syksyllä jatkuvatoiminen mittaus käynnistettiin Karjaanjoen vesistön lasku-uomassa Mustionjoessa. Vuonna 2023 käynnistettyjä uusia seurantakohteita ovat puolestaan Vihdin Enäjärven lasku-uoma Hulttilanjoki sekä Hiidenveden valuma-alueella sijaitseva metsätalouskosteikko.

Siuntionjoen valuma-alueeseen kuuluvan Hulttilanjoen mittausasemat on sijoitettu uoman ylä- ja alaosaan, jolloin on mahdollista saada aikaisempaa tarkempaa tietoa Enäjärvestä Hulttilanjokeen suuntautuvan veden ravinne- sekä leväpitoisuuksien vaihteluista sekä Hulttilanjoen hajakuormituksesta. LUVYn koordinoiman Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövision tavoite on saattaa Siuntionjoki valuma-alueineen ja järvineen hyvään tilaan.

Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevalla metsätalouskosteikolla puolestaan seurataan metsätalouden vesiensuojelurakenteiden vaikuttavuutta vedenlaatuun. Hiidenvesi valuma-alueineen on osa LUVYn koordinoimaa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota, jonka keskiössä on elinvoimaisen raakkupopulaation elinympäristön turvaaminen vesistön alueella. Tavoitteen saavuttamiseksi vedenlaadun seurannan ohella Karjaanjoen vesistössä muun muassa parannetaan vaellusyhteyksiä, vahvistetaan lohikalakantoja sekä toteutetaan virtavesikunnostuksia.

Mustionjoen ja metsätalouskosteikon ohella Karjaanjoen vesistössä vedenlaatua seurataan jatkuvatoimisesti myös kahdessa Hiidenveteen laskevassa uomassa, virtaamaltaan suuressa Vanjoessa sekä pienemmässä maatalousuomassa.

Mittausdataan ja mitattaviin vedenlaatuparametreihin voi tutustua Vesientila-sivustolla >>

Lisätietoja:

Erkka Laitinen
projektityöntekijä
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio: Karjaanjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.