Valitse sivu

Högforsin pato estää vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden nousun Karkkilassa.

Karjaanjoki ja Karkkilan alueen lukuisat kosket muodostavat eteläisessä Suomessa poikkeuksellisen hienon virtavesien kokonaisuuden, joiden kalavedet ja monimuotoinen luonto houkuttelevat kävijöitä kauempaakin. Karkkilassa sijaitsevien patojen vuoksi vaelluskaloilla tai muilla vesieliöillä ei kuitenkaan ole vapaata vaellusyhteyttä yläpuolisiin vesiin.

Juuri käynnistyneen NOUSU onnistuu Karkkilassa -selvityshankkeen tavoitteena on tarkastella koskialueen yläosassa Högforsin eli Kivistön padon nykytilaa ja käyttötarvetta sekä selvittää vaihtoehtoja, joilla vaellusyhteys saataisiin palautettua joko este kiertämällä tai se purkamalla. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään teknistaloudelliset toteuttamismahdollisuudet ja kustannusarviot eri vaihtoehdoille (padon säilytys, kiertäminen tai purkaminen) ja jatkoselvitystarpeet. Padon ja lähialueen arkeologinen arkistoselvitys on jo käynnissä. Samaan aikaan käydään vuoropuhelua vesi- ja maa-alueiden omistajien ja vesistön käyttäjien kanssa muista toiveista ja tarpeista. Toisessa vaiheessa tehdään valittujen vaihtoehtojen vaatimat jatkoselvitykset ja viimeisessä vaiheessa laaditaan lupahakemuksiin tarvittava hankesuunnitelma.

Karkkilan Högforsin pato on ylin neljästä jäljellä olevasta vaellusesteestä meren ja Punelian välillä. Seuraava pato alavirtaan on yhä vesivoimatuotannossa oleva Nahkionkosken pato. Muut vaellusesteet sijaitsevat Lohjanjärven alapuolisessa Mustionjoessa. Padot heikentävät vesistön ekologista tilaa, rajoittavat kalojen elinpiiriä ja estävät virtavesiriippuvaisten lajien kuten vaelluskalojen ja raakun eli jokihelmisimpukan luontaisen elinkierron. Mustionjoen voimalaitospatoihin suunnitellaan parhaillaan kalateitä. Myös Nahkionkosken padon ohittamista tultaneen tulevaisuudessa selvittämään.

Karkkilassa virtavesien kunnostaminen ja vaellusyhteyksien palauttaminen auttaisi erityisesti alueen taimenkantaa laajentaen sen elinpiiriä vesistön suurista järvistä Hiidenvedestä ja Lohjanjärvestä yläpuolisiin Nuijajokeen ja Saavajokeen aina Kerittyyn saakka. Virtavesiluonnon elpyminen tukisi myös alueen virkistyskäyttöä ja parantaisi kalastusmahdollisuuksia.  

Högforsin ruukin alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Selvitystyössä ja vaihtoehtojen tarkastelussa huomioidaan alueen merkittävä kulttuurihistoria ja toisaalta myös tehtaan vedenkäyttötarpeet. Pyrkimyksenä on löytää eri näkökulmat huomioiva, Karkkilalle ominainen ratkaisu vaellusyhteyden palauttamiseksi Högforsin patoon.

Käytännön selvitystyöstä vastaa Maveplan Oy, joka on vastannut myös Mustionjoen neljään voimalaitospatoon tehdyistä kalateiden yleissuunnitelmista, joista kahden alimmaisen voimalaitospadon kalatiet otettiin käyttöön vuonna 2020.

12.10.2022 järjestetään Karkkilassa hankkeen yleisötilaisuus, jossa esitellään yleissuunnitelmavaiheen tuloksia.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hannu Alatalo
Vesistöyksikön päällikkö
hannu.alatalo@maveplan.fi
040 516 1504
Maveplan Oy

NOUSU onnistuu Karkkilassa -hanketta rahoittivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja alueen kunnat KarkkilaVihtiLohja ja Loppi Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta. Sen lisäksi suoraan hanketta rahoittavat Karkkilan kaupunki, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry ja Nyhkälän-Järvenpään-Tuorilan-Vattolan osakaskunnat. Hanke sai avustusta myös Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta.