Valitse sivu

Ympäristöministeri tutustui kierroksellaan kolmeen Hiidenveden kunnostus -hankkeen aikana perustettuun kosteikkoon Lohjan Vaanilassa. Vierailukohteet olivat vuonna 2011 perustettu Vaanilanlahden kampakosteikko, vuonna 2017 perustettu Vasarlan kosteikko sekä vuonna 2019 perustettu Ruoksionmäen kosteikko. Vaanilanlahti kuuluu yhtenä osa-alueena lintudirektiivin perusteella Natura 2000 -verkostoon ilmoitettuun Nummi-Pusulan lintuvedet (FI0100042) -kohteeseen. Se on myös valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulain mukaisena yksityisenä luonnonsuojelualueena.

Vaanilanlahden vesi- ja rantakasvillisuus on monimuotoista. Lahden avovesialuetta pirstovat järviruoko- ja kapeaosmankäämisaarekkeet ja rantoja reunustavat laajat luhdat sekä paikoin laidunnetut rantaniityt. Alueella sijaitsee kolme vesiensuojelukosteikkoa. Kosteikot tarjoavat ranta- ja vesilinnuille ravinnonhankinta- ja pesimäympäristöjä. Ne monipuolistavat myös muuta vesi- ja kosteikkolajistoa. Kosteikot pienentävät Vaanilanlahden suojelualueelle kohdistuvaa kiintoaines- ja fosforikuormitusta, mikä hidastaa alueen umpeenkasvua. Tämä parantaa mm. suojellun täplälampikorennon lisääntymisoloja lahdella. Viimeisin kosteikko, Ruoksionmäki, on saanut rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.