Välj en sida

Västra Nylands kommuner främjar aktivt skyddet av Östersjön

Västra Nylands kommuner främjar aktivt skyddet av Östersjön

Kommunerna i Västra Nyland, Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis, vill tillsammans främja ett gott tillstånd i Östersjöns samt naturens diversitet. Skyddet av Östersjön har redan länge legat i centrum för det finländska naturskyddsarbetet. Då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen i Östersjön bör man rikta och vidga blickarna mot restaureringsarbetet i tillrinningsområdena. Från tillrinningsområdena och källvattendragen rinner belastningen via åarna för att slutligen hamna i Östersjöns kustvatten.

Tillståndet i kustvattnet i Västra Nyland är det sämsta i hela Finska vikens kustvatten och massförekomster av alger förekommer årligen. Tillståndet i havet och kustvattnen kan inte förbättras med de nuvarande insatserna. Kustvattnens belastning härstammar huvudsakligen från den diffusa belastningen i tillrinningsområdena, speciellt då från jord- och skogsbruket. Klimatförändringen utgör ytterligare ett hot för att belastningen skall öka.

Genom att minska näringsbelastningen i de åar, som utmynnar i havet, uppnår man betydande nytta med tanke på hela Östersjön. Ett skyddande av Östersjön, som startar från restaurering av källvattendragen, innebär ett effektivt restaurerande av tillrinningsområdena och som ett resultat av detta blir kustvattnen renare – enligt principen en å och en havsvik i taget.

Ett starkt samarbete mellan kommunerna och övriga aktörer är en förutsättning för att restaureringsarbetet skall lyckas. Det regionala samarbetet och det stora kunnandet gällande skyddsarbetet i Västra Nyland utgör ett modellexempel. I Västra Nyland har man redan länge utfört framgångsrikt skyddsarbete inom tillrinningsområdena och man har inom området ett starkt lokalt stöd för det här arbetet. Kommunerna i Västra Nyland har tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligat samt förverkligar flera restaureringsprojekt, vilkas målsättning är, att säkerställa rena och livskraftiga närvattendrag för den lokala befolkningens, turisternas och företagens behov. Man satsar som egenfinansiering över en miljon euro på de gemensamma vattenskydds- och restaureringsåtgärderna. Mot den egna finansieringen ansöker man motfinansiering från olika finansieringskällor. Finansieringen av de gemensamma restaureringsåtgärderna har huvudsakligen samlats med hjälp av långsiktiga vattendragsvisionsfinansieringsavtal. Även områdets företag, fiskeriområden och lokala föreningar deltar i finansieringen. Dessutom satsar kommunerna själva på vattenskyddet såväl via projekten som på annat sätt.

Säkerställandet av naturens diversitet och skyddet av vår värdefulla natur är självklara orsaker för att stöda vattenskyddet såväl då det gäller kustvattnen som källvattendragen. Vattenskyddet och rena vatten har betydelse även i ett bredare perspektiv såväl regionalekonomiskt, som för turismen, fisket samt människornas välmående. En ren natur och rent vatten är en konkurrensfördel för Finland i många avseenden.

Vattenskyddet har även kopplingar till anpassningen till klimatförändringen och kolbindningen genom exempelvis dagvattenkonstruktioner, fördröjning och lagring av vatten samt återställande av myrområden.

Genom att skydda vattendrag uppnår vi följande mål:

1. Naturens diversitet säkerställs

Såväl Östersjön som inlandsvattnen är viktiga livsmiljöer för många arter och deras ekosystem är mycket mångformiga. Ingen annan än vi finländare själva kan skydda Finlands natur.

2. De regionalekonomiska effekterna

Vattenskyddet har viktiga ekonomiska effekter för regionen. Ett rent vatten är en viktig resurs för många branscher allt från industrin till jordbruket och fisket. Rent vatten är ett livsvillkor för ett hållbart jordbruk och det inverkar således därför direkt även på den finska livsmedelssäkerheten och försörjningssäkerheten.

Samarbetet mellan industrin och lantbruket, då det gäller minskandet av näringsbelastningen och skadorna på miljön samt säkerställandet av vattenskyddet, är ytters viktigt ur såväl näringsidkarnas, kommunernas och medborgarnas synvinkel. Näringslivet har också under de senaste åren allt starkare lyft fram säkerställandet av naturens diversitet som en kritisk faktor då det gäller den stabila grunden för den ekonomiska lönsamheten och investeringsmiljön.

Rena vattendrag har också en stark dragningskraft då det gäller turismen. Såväl inhemska som utländska resenärer söker sig allt mera till naturobjekt, där man kan njuta av vattendragens och strändernas skönhet och aktiviteter. Turismen har en viktig sysselsättande effekt inom området.

3. Människans välmående och rekreationsanvändningen av naturen

Såväl lokala invånare som turister söker avkoppling från naturen. Forskningsresultat visar, att vistelse i naturen har positiva effekter på människornas välmående. I de vattenskyddsprojekt, som förverkligats i Västra Nyland, har man i samtliga kommuner haft ett starkt stöd från lokala invånarna. Invånarna vill njuta av rena vattendrag och till exempel avlägsnandet av dammarna i de rinnande vattnen spelar en central roll för vandringsfiskarnas välmående men även sett ur rekreationsfiskets synvinkel.

Regeringsprogrammets målsättningar:

Under den pågående regeringsperioden bör man säkra en långsiktig och förutseende finansiering till vattenskyddet och säkerställandet av naturens mångfald i hela landet. Speciellt bör man stöda och identifiera hela avrinningsområdets roll då det gäller att minska näringsbelastningen i Östersjön samt rikta finansiering till detta ändamål.

Man bör klargöra koordineringsansvaret mellan de olika förvaltningsområdena, då det gäller skyddet av Östersjön och det övriga vattenskyddet. Projektarbetet, som spritts ut mellan de olika förvaltningsområdena och den splittrade finansieringen försvårar märkbart ett övertygande och långsiktigt arbete för skyddet av Östersjön och dess tillrinningsområden.

Västra Nyland är genom sitt starka engagemang och målmedvetna arbetet med vattendragsvisionen ett utmärkt såväl nationellt som internationellt pilotobjekt, då det gäller att förbättra kustvatten från källflödena till havet!

I åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård 2022–2027 konstaterar man, att behovet för vattenskyddet i Nyland är ca 44 miljoner €. Vi behöver ca 15 miljoner € årligen för att uppnå betydande resultat då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen och återskapa mångfalden i Västra Nyland.

Exempel på projekt som lyckats i Västra Nyland:

I Västra Nyland utför man bl.a. arbete för den viktiga flodpärlmusslans levnadsförhållanden genom att riva vandringshinder i Svartån och i större utsträckning i Karisån samt genom att återskapa den naturliga livscykeln. Svartåns två fiskvägar har redan förverkligats med stöd av en omfattande grupp egenfinansiärer samt stöd från staten. Byggandet av två fiskvägar kostade ca 2,5 miljoner €, av vilket områdets egenfinansiering utgjorde ca 50 %. Tillståndsbehandlingen för de två övre fiskvägarna är på gång och målet är, att komma igång med byggandet efter det att tillstånd beviljats. Kommunerna har förbundit sig med totalt ca 6 miljoner € under perioden 2022–2029 för förverkligandet av fiskvägarna och återställandet av mångformigheten. Restaureringsarbete inom tillrinningsområdet har utförts i Karisåns övre del i Hiidenvesi sjö allt sedan 1990-talet och det arbetet fortsätter.

Det målmedvetna samarbetet mellan kommunerna inom Sjundeå å:s tillrinningsområde inleddes år 2019 och kommunerna har förbundit sig att finansiera arbetet med ca 900 000 € under åren 2019–2024. Områdets företag och föreningar har dessutom fåtts med att finansiera projektet med ca 200 000 €. Mot egenfinansieringen har man ansökt och fått betydande finansiering från statsförvaltningen.

 

Tillsammans lyckas vi!

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas  antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen  närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem  hör till kommunernas ansvarsområde.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet