Välj en sida

Sjundeå å 2030

Åtgärder

Inom Sjundeå å 2030 –projektet förverkligar man åtgärder enligt projektplanen samt de åtgärder i projektplanen, som årligen preciseras i samarbete med de lokala aktörerna och kommunerna samt markägarna. På ett allmänt plan baserar sig valet av objekt på bland annat visionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030, som uppgjorts tillsammans med kommunerna: Elinvoimainen ja esteetön 2030 -vesistövisio, Åtgärdsprogrammet för vattenskyddet i Nyland samt den Allmänna planen för vattenskyddet i Sjundeå å:s vattendrag. På det praktiska planet inverkar det lokala samarbetet, markägarnas medgivande samt de sakkunnigas åsikter på prioriteringen av objekten samt det noggrannare valet av objekt och åtgärder. De konkreta åtgärderna baserar sig alltid på forskningsdata och de sakkunnigas åsikter huruvida de olika åtgärderna fungerar. De ekonomiska resurser, som finns tillgängliga för projektet, bestämmer sedan arbetstakten.

Sjörestaureringarna

Sjöarna inom Sjundeå å:s vattendrag har långa traditioner då det gäller förverkligande av sjörestaureringar. Restaureringar av sjöar har åtminstone utförts i följande sjöar i Vichtis, Enäjärvi, Pikkipuoliainen, Tervalampi, och Huhmarjärvi och i Kyrkslätt sjöarna Hepari och Petäjärvi samt i Björnträsk i Sjundeå. Sjöarna har restaurerats av de lokala vattenskyddsföreningarna och delägarlagen.

De vanligaste restaureringsåtgärderna har varit syresättning och vårdfiske och även muddring, slåtter och restaurering av tillrinningsområdena har utförts i liten skala. Enlighet med de uppgjorda restaureringsplanerna, skulle det vara speciellt viktigt att minska den yttre näringsbelastningen på sjöarna. Nylands NTM-central har uppgjort en allmän plan gällande skyddszoner och våtmarker, och utgående från den, skulle det vara bra att börja förverkliga dessa vattenskyddsåtgärder. Inom projektet gör man för samtliga större sjöar upp nya eller uppdaterade restaureringsplaner, som baserar sig på forskningsmaterial. I undersökningarna granskar man utvecklingen i sjöarnas tillstånd, dess förändringar och inverkan av möjliga restaureringsåtgärder samt huruvida dessa varit tillräckliga framtill idag. Genom granskningar av näringsväven kan man bland annat berätta, huruvida vårdfisket har haft önskad inverkan på sjöns näringsväv.

Restaureringar av rinnande vatten

Genom restaureringar av rinnande vatten strävar man till, att förbättra åarnas och bäckarnas lämplighet som levnadsmiljö för vandringsfisk och övriga vattenorganismer. I Sjundeå å har man rett ut behovet av restaureringar av rinnande vatten under åren 2004 och 2005 (Uudenmaan ympäristökeskus, Toivonen 2004 ja 2005). På basen av detta har man utvärderat restaureringsåtgärdernas nytta-insats-förhållande samt identifierat de sannolikt bästa restaureringsobjekten. År 2018 utförde man en restaurering av öringens lekområden i Kvarnby bäcken samt Sågarfors och 2019 fortsatte man med restaureringar på många håll. På många platser var målet, att avlägsna vandringshinder som klart försvårar fiskens rörelser. Inom projektet granskar man bl.a. Pickala slussens inverkan på fiskens vandring samt planerar eventuella åtgärder. Inom projektet följer man också med hur restaureringarna av levnadsmiljön inverkar.

Riktandet av projektets åtgärder

Förverkligandet av projektet består av många olika delområden: sjörestaureringarna, levnadsmiljörestaureringarna, restaureringarna av tillrinningsområdena samt hanteringen av den diffusa belastningen, uppföljningen av åtgärdernas inverkan, projektets koordinering samt arbetet inom intressentgrupperna samt naturligtvis information om projektet.

Åtgärdsprogrammet för Vattenvården i Nyland innehåller information om tillståndet i vattnen samt vilka åtgärder som behövs för att förbättra eller upprätthålla tillståndet i yt- och grundvattnen under vattenvårdsperioden 2016-2021. I åtgärdsprogrammets bilagor har man sammanställt åtgärdsförslagen gällande restaurering, byggande och reglering. I förslagen ingår en betydande mängd områden inom Sjundeå å:s vattendrag, som är i behov av restaureringar och där ingår såväl restaureringsåtgärder i små sjöar som åtgärder som främjar den havsvandrande öringens vandring samt levnadsområdesrestaureringar. Förverkligandet av dessa restaureringsåtgärder håller man nu på att främja i Sjundeå å-projektet.

I den allmänna planen Siuntionjoen vesistön yleissuunnitelmassa (Nyqvist ja Vuorinen 2014) föreslår man potentiella platser för våtmarker. I planen finns totalt 170 platser för våtmarker. Inom projektet försöker man speciellt förverkliga de våtmarksobjekt, som har den största vattenskyddsbetydelsen, inkluderande även objekt utanför den allmänna planen.

De i den allmänna planen presenterade våtmarksobjekten inom Sjundeå å:s vattendrag (Nyqvist & Vuorinen 2014).
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Siuntionjoki 2030
Även i Västra Nyland lider många vattendrag av övergödning – ett nytt projekt tar sig an slåtterns inverkan samt nyttoanvändning av mörtfisk 

Även i Västra Nyland lider många vattendrag av övergödning – ett nytt projekt tar sig an slåtterns inverkan samt nyttoanvändning av mörtfisk 

Hur och när lönar det sig att sköta stränder? Lönar det sig att slå vattenvegetation eller inte? Hur kan man utnyttja mörtfiskarna, som trivs i strandvattnet, som människoföda? Bland annat på dessa frågor försöker man hitta svar i projektet RANTAKALA, för vilket Leader Ykkösakseli har beviljat ett bidrag på 87 733 € åt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet