Välj en sida

Fiskbeståndet i sjön Averia undersöktes med hjälp av provfiske med nät under sommaren 2020. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Man har färdigställt en restaureringsplan för sjön Averia, vars ekologiska tillstånd är otillfredsställande. Restaureringsåtgärder kommer att förverkligas som en del av arbetet inom vattendragsvision Laxfiskarna till Karisån 2030. I restaureringsplanen ligger restaureringsarbetets huvudtyngdpunkt på sjön Averias vidsträckta tillrinningsområde.

Sjön Averia ligger inom Vichtis kommuns område, som hör till Karisåns huvudtillrinningsområde. Averias tillrinningsområde är verkligen vidsträckt och till följd av det stannar vattnet i sjön endast några veckor innan det rinner vidare på sin väg mot Hiidenvesi sjö.

För restaureringsplanen undersökte man strukturen och genomsläppningsförmågan i Averias tillrinningsområde, man uppskattade genom beräkningar den yttre näringsbelastningen som kommer till sjön samt behovet av att minska denna samt tog vattenprover samt sammanställde och analyserade gamla analysresultat. Dessutom undersökte man sjöns fiskbestånd samt plankton samt kartlade strändernas lämplighet för gäddans reproduktion.

För att förbättra sjöns tillstånd rekommenderar man i restaureringsplanen, att man värnar om åkrarnas växtskick inom tillrinningsområdet, att åkrarna har ett växttäcke vintertid, att man optimerar gödslingen, använder sig av fånggrödor, sprider markförbättringsmedel, anlägger skyddszoner samt bygger tvåstegsdiken och våtmarker. Glesbebyggelsens avloppssystem inom tillrinningsområdet kräver på många håll att de förnyas eller rustas upp. Restaureringen av tillrinningsområdet föreslås göras delområdesvis för att uppnå en så stor nytta som möjligt. Detta kräver kartläggningar i fält då man kan observera de mest belastade områdena, de mest lämpliga platserna för vattenskyddskonstruktioner samt fördröjning av vattnet. Samtidigt kan man kolla behovet av restaureringar av rinnande vatten.

Inom Averias tillrinningsområde har man redan förverkligat flera restaureringar av rinnande vatten samt byggt våtmarker och tvåstegsdike samt som pilotprojekt idkat vattendragsvänligt jordbruk bland annat på Vierelä gård. LUVY valde Vierelä gård som drivs av Eliisa och Mika Malin till årets vattenskyddare år 2022. LUVY fortsätter med piloteringen av vattendragsvänliga lösningar tillsammans med tillrinningsområdets markägare och intresserade får gärna ta kontakt med LUVYs sakkunniga Juha-Pekka Vähä.

Sjön Averias restaureringsplan är en del av Hiidenvesi restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Hiidenvesi med sina tillrinningsområden, hör till Laxfiskarna till Karisån 2030-vatendragsvisionen.

Publikation: Vihdin Averian kunnostussuunnitelma

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.